ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ


 

ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการฯ


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 9 โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์วรรณพร  จิตรสังวรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาฯ 


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 316

แชร์ข้อมูล ::