การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน


 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 เพื่อติดตามการพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต นายจ้าง ผู้ปกครอง ถึงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 285

แชร์ข้อมูล ::