อบรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ


 

อบรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

อบรมภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (จำนวนรับขั้นต่ำ 20 คน)
1. คอร์สสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
เน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ คำศัพท์และสำนวน การอ่านและการเขียนบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน
2. คอร์สการฟังและพูดภาษาไทย
เน้นทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจากสื่อที่ใช้ในชีวิตประจำวันการพูดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ฟัง การออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ การฝึกออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน
3. คอร์สการอ่านและเขียนภาษาไทย
เน้นการทำความเข้าใจศัพท์ วลี ประโยค สำนวนภาษา การจับใจความ การฝึกอ่านงานเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย การลำดับความคิดในการเขียน ถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในการเขียนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนย่อหน้า การเขียนขยายความและฝึกเขียนรูปแบบต่าง ๆ เช่น เรียงความ สรุปความ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ การเขียนในชีวิตประจำวัน

เรียนทุกวันอาทิตย์ 5 สัปดาห์/6 ชม. รวม 30 ชม. เวลา 09.00 – 16.00 น.

ช่วงเวลา 18 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 2562
22 กันยายน 2562 – 20 ตุลาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน ดิษฐบรรจง
เบอร์โทรศัพท์ 098-249-9751

Link Download ใบสมัคร https://forms.gle/8rKDQh7f5g2JrjrP7


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 366

แชร์ข้อมูล ::