วิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ


 

วิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ครั้งที่ 2) เพื่อพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562 โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 461

แชร์ข้อมูล ::