อบรมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ


 

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ


คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท  และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 217

แชร์ข้อมูล ::