ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 (SAR 19) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย มหาบรรพต ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ และ 3.อาจารย์จันวิภา สุปะกิ่ง กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 (SAR 19) คณะฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 4.04 อยู่ในระดับดี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 311

แชร์ข้อมูล ::