สอบวัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมสอบวัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 856

แชร์ข้อมูล ::