กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 โดย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย อาทิ ประวัติความเป็นมา คณะผู้บริหาร ฯลฯ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งฟังการบรรยายเรื่อง "การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในรั้วมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาใหม่" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 914

แชร์ข้อมูล ::