ตรวจประกันบัญชี SAR19


 

ตรวจประกันบัญชี SAR19


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยา อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดย อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระรักษาการประธานหลักสูตรบัญชี โดยในการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ กรรมการ และ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 375

แชร์ข้อมูล ::