ตรวจประกันคอมธุรกิจ SAR19


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดย อาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ ประธานหลักสูตรฯ โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ประธานกรรมการ อาจารย์อาจารย์นิศากร เถาสมบัติ กรรมการ และ อาจารย์วรรณพร จิตรสังวรณ์ กรรมการและเลขานุการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::