ตรวจประกันนิเทศ SAR19


 

ตรวจประกันนิเทศ SAR19


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดยอาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา รักษาการประธานหลักสุตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานกรรมการ , อาจารย์เขมมนิจ มาลาเว กรรมการ และอาจารย์นิศากร เพ็ญสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 350

แชร์ข้อมูล ::