โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องวิทยธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน 3 ท่านคือ
1. อ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา (ประธาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ผู้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินฯ
1. อ.ธิติมา เกตุแก้ว (ประธานหลักสูตร)
2. อ.รัตนนุช จันทร์เพ็ญ
3. อ.วงจันทร์ นุ่นคง
4. อ.ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว
5. อ.อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 421

แชร์ข้อมูล ::