อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมโชค ฤทธิ์จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ธิติมา เกตุแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 523

แชร์ข้อมูล ::