ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (SAR19) เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้ 1.พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต ประธานกรรมการ 2.อาจารย์ ดร.วาสนา  สุรีย์เดชะกุล กรรมการ 3.อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์  ศิริ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์  สีหมอก ประธานหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 401

แชร์ข้อมูล ::