การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


เมื่อวันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 531  อาคาร 5  ชั้น 3

จากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  จำนวน 3 ท่านคือ

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร      เรืองอ่อน            ประธานกรรมการ

2.  อาจารย์ ดร.ปวิช                      ผลงาม               กรรมการ

3.  อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์                คำเจริญ              กรรมการและเลขานุการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 374

แชร์ข้อมูล ::