การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคหกร


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7   
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกนาถ ชูพยัคฆ์ ประธานกรรมการ(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง กรรมการ(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
และอาจารย์ดุษฎี เทิดบารมีกรรมการและเลขานุการ(มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)้
เป็นผู็​​​​​​้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 364

แชร์ข้อมูล ::