อบรมเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน


 

อบรมเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการรอบรมเพลงพื้นบ้านตำนานขุนสมุทรจีน ท้องถิ่นสมุทรปราการ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมด้านเพลงพื้นบ้าน ประเภทเพลงเรือ ให้แก่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน และเป็นการสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถนำเพลงพื้นบ้านไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนอีกด้วย นำโดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมยินดีบริการวิชาการในด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนในการนำความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมไปต่อยอดสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 443

แชร์ข้อมูล ::