การอบรมในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"


มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอบรมให้แก่บุคลากรทุกท่าน

ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00 น.(ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.)

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 - 16.30 น.(ลงทะเบียนเวลา 13.00 - 13.30 น.)

จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้ารับการอบรมตามกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 612

แชร์ข้อมูล ::