แนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมสุจริต


 

แนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมสุจริต


เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาและกลุ่มตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากำหนดแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมสุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. เครือข่ายองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภาคพลเรือน ตำรวจ และทหาร ณ ห้องประชุมสมรรถนานา โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 291

แชร์ข้อมูล ::