อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพวารสาร


 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพวารสาร


     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ TCI โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์ หมากผิน วิทยากรจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐัศแก้วศรีสด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา  พายุพัด, นายวีรชัย คำธร ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ TCI เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวารสารตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ TCI มากขึ้น และเพื่อเสริมความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการพัฒนาระบบE-journalเข้าสู่วารสารดัชนีการอ้างอิงในระดับแก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้วารสารมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม พระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 346

แชร์ข้อมูล ::