อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรม


 

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรม


สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2562 โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขา คณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สากล ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม พระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 363

แชร์ข้อมูล ::