Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP


เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ปฐมพงษ์ บำเริบ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชน ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 369

แชร์ข้อมูล ::