โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP


เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ปฐมพงษ์ บำเริบ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชน ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 390

แชร์ข้อมูล ::