โครงการวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผศ.ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร ผ.ศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและร่วมวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 417

แชร์ข้อมูล ::