ประชุมวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกัน


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษา ระบบ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณา เสนอแนะ แก้ไข เพื่อปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 637

แชร์ข้อมูล ::