ภาพกิจกรรมการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ 25-26 และ 28 เมษยน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องส่งเสริมพุทธศาสนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 344

แชร์ข้อมูล ::