โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ณ อาคาร 1  ชั้น 7 ห้อง 179  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 444

แชร์ข้อมูล ::