ประชุมวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกัน


 

ประชุมวิพากษ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกัน


ขอเชิญคณาจารย์เเละบุคลากร เข้าร่วมวิพากษ์จัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำหรับปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 เป็นต้นไป


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 381

แชร์ข้อมูล ::