อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม


 

อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม


เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีนโยบายในการให้จัดโครงการป้องกันทุจริตในด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยรักษาราชการแทนอธิการบดีได้มอบหมายให้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต ในการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งการอบรมวัฒนธรรมองค์กร ถือว่าเป็นกลไกที่จะหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง  ถ้าวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง โอกาสเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีจะลดลง  หากวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอปัญหาต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย  โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีทัศนคติ ค่านิยม มีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นความสำคัญกับองค์กรที่มีตนเอง สังคม ประเทศชาติ และเพื่อนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อันก่อให้เกิดความรักในองค์กรของตน  ในการอบรมครั้งนี้ได้กราบอาธารธนา พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม) วัดบุปผาราม เป็นพระวิทยากร ให้ข้อคิดหลักธรรม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 470

แชร์ข้อมูล ::