อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม


 

อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม


เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีนโยบายในการให้จัดโครงการป้องกันทุจริตในด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหมายให้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านทัศนคติ  และความซื่อสัตย์สุตจริต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในการนี้มีผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผู้อำนวยการสำนัก เป็นต้น  ซึ่งการอบรมวัฒนธรรมองค์กร  ถือว่าเป็นกลไกที่จะหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง  ถ้าวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง โอกาสเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีก็จะลดลง  หากวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย  วัตถุประสงค์ของโครงการอบรม เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีทัศนคติ ค่านิยม มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นความสำคัญขององค์กรที่มีต่อตนเอง  สังคม  ประเทศชาติ และเพื่อนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อันก่อให้เกิดความรักในองค์กรของตน  ในการอบรมครั้งนี้ได้กราบอาธารธนา พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์  ธมฺมวฑฺฒโน)  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และพระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม) วัดบุปผาราม เป็นพระวิทยากร ให้ข้อคิดหลักธรรม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 422

แชร์ข้อมูล ::