Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
“เรียนรู้ภูษาศาสตร์ สืบสานภูมิปัญญาไทย”


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

“เรียนรู้ภูษาศาสตร์ สืบสานภูมิปัญญาไทย”


เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้ภูษาศาสตร์ สืบสานภูมิปัญญาไทย” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผูกผ้าอันเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนเขตธนบุรีที่มีความสนใจ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณภิญโญ กิจบุญชู ผู้เชี่ยวชาญด้านการผูกผ้าจากโรงเรียนวัดพุทธบูชามาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้มีสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 305

แชร์ข้อมูล ::