ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ณ ประชุมศรีเจริญ โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล (รองอธิการบดี) เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งตัวแทนระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน สาระสำคัญของการประชุม ในครั้งนี้ มีวาระเพื่อทราบ มอบรายงานผลการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ “องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน” วาระพิจารณา (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ วาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  / ขอขอบคุณภาพถ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 377

แชร์ข้อมูล ::