โครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาฯ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัญญวรา วะชังเงิน โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวปิยาพัชร สุทธิกุลสมบัติ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวพิชญา เพ็ชรช่อ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

นายบรรณสรณ์ บุญสู โรงเรียนวัดราชบพิธ

นายวีระวัฒน์ บุญธรรม โรงเรียนราชดำริ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 578

แชร์ข้อมูล ::