มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเยี่ยมชม มรธ.สป.


อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สมศรี ยอพันไซ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และคณะผู้บริหาร ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสต์ อาคารหอสมุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาคารหอพัก และอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมทั้งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารงานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 326

แชร์ข้อมูล ::