ลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคชุมชน


สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลการวิจัย: การจัดการขยะในชุมชนเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 สู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผลการวิจัยให้กับผู้นำชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ขบวนองค์กร ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธิสื่อสังคมร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี การส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสุขภาวะชุมชน การส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดและธุรกิจชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้น ๆ ได้ 2) สนับสนุนการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ของคนในชุมชน และ 3) สนับสนุนและพัฒนางานข้อมูลวิชาการและการวิจัย การส่งเสริมองค์ความรู้และการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพื่อการยกระดับงานบริการวิชาการสู่งานวิจัยชุมชน


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 261

แชร์ข้อมูล ::