อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


 

อบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562 และวันที่ 20 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านทัศนคติ ค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต ชึ่งการอบรมวัฒนธรรมองค์กร ถือว่าเป็นกลไกที่จะหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง โอกาสเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีก็จะลดลง หากวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอ ปัญหาต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย 
วัตถุประสงค์ของโครงการอบรม เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ ค่านิยม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นความสำคัญขององค์กรที่มีต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และเพื่อนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน อันก่อให้เกิดความรักในองค์กรของตน 
ในการอบรมครั้งนี้ ได้กราบอาราธนา พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน ) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และพระกิตติวิมลเมธี (สุชีพ สุธมฺโม) วัดบุปผาราม เป็นพระวิทยากร ให้ข้อคิดหลักธรรม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 301

แชร์ข้อมูล ::