การพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย


 

การพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย


คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาความรู้และทักษะในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน รุ่นที่1" ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ในวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 13 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 350

แชร์ข้อมูล ::