อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ให้มีความรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม ตลอดจนเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมให้คงอยู่สืบไป โดยไ้ด้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม 2 ท่าน คือ คุณพงษ์ศิริ ยอดเพชร และคุณหัทยา จันทร์ศิริ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 336

แชร์ข้อมูล ::