โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 โดยอาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากการที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" ให้กับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ในการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 377

แชร์ข้อมูล ::