Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา


งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ณ ประชุมศรีเจริญ อาคาร3 ชั้น 5 โดยมี อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งตัวแทนระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ แจ้งข้อมูลศักยภาพหลักสูตร ทุกคณะ ปีการศึกษา 2561 มอบคู่มือการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 และมอบแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 / ขอขอบคุณภาพถ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 350

แชร์ข้อมูล ::