เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาและประธานสโมสรนักศึกษา


วันที่26 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการได้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการแค่เพียง 1 คนเท่านั้นได้แก่ นายรณชัย เรืองศรี ได้คะแนนเสียงไปทั้งสิ้น 181 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน 43 เสียง และบัตรเสีย 8 ใบ ส่วนผลการนับคะแนนนายกองค์การนักศึกษา ประจำหน่วยเลือกตั้ง มรธ.สป.นายพิจักษณ์ แสงเถกิง ได้คะแนนเสียงทั้งหมด 183 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน 38 เสียง และบัตรเสีย 11 ใบ จากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 232 คน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 421

แชร์ข้อมูล ::