โครงการประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย ครั้ง9


 

โครงการประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมประเทศไทย ครั้ง9


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา พิธีกางธงฉัพพรรณรังสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษา และนายเมธา แสงเดือนฉาย เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกา เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผอบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก จากนั้นเวลาประมาณ 11.00 น. อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพระสังฆราชแห่งนิกายสยามวงศ์ ประเทศศรีลังกา เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนจัดงาน เวลาประมาณ 18.00 น. อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษา นายเมธา แสงเดือนฉาย เจ้าหน้าที่ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีกางธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาสากล) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และพิธีถวายราชสดุดีจุดเทียนสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี วันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษา และนายเมธา แสงเดือนฉาย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ตลอดทั้งวัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ “บางเก่า-บางกอก” และนำชุดการแสดงกระตั้วแทงเสือไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จากนั้นเวลาประมาณ 19.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำการแสดงเพลงท่าธนบุรีศรีนพมาศ (เพลงเตาะแตะ) เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้สนับสนุนจัดงาน ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 400

แชร์ข้อมูล ::