อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน


 

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน วันพุธที่ 15พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 15  เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 มีความเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 801

แชร์ข้อมูล ::