โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมฯ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมฯ


          เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2561 และการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์และบุคลากร สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 19 และพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน การจัดทำ Improvement plan และแนวทางการจัดทำ SAR ระดับคณะ ตามแนวยุทธศาสตร์ราชภัฏ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และให้คำแนะนำแนวทางการจัดทำหลักสูตรและการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อประธาน คณบดี และวิทยากร


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 321

แชร์ข้อมูล ::