โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีน


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน โดยวิทยากร อาจารย์ Jia Qing จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์ไพลิน  เชิญเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เป็นผู้ให้ความรู้ แนะนำการใช้พู่กันจีน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 513

แชร์ข้อมูล ::