โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ


เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรีครั้งที่ 30” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน เข้าร่วมประกวดอ่านทำนองเสนาะทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอ่านทำนองเสนาะ อาจารย์ ดร.วิชุดา  พรายยงค์ ประธานโครงการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และโล่รางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 768

แชร์ข้อมูล ::