อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรียนรู้ก่อนดูและเล่นโขน


 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรียนรู้ก่อนดูและเล่นโขน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรียนรู้ก่อนดูและเล่นโขน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผศ.ดร. ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรแบ่งออกเป็นกลุ่ม เฉพาะดังนี้
กลุ่มที่ 1 ความเป็นมาของโขน อาจารย์บัณฑิต เข็มทอง อาจารย์ธนาวุฒิ อ้นวงษ์
กลุ่มที่ 2 วิวัฒนาการของการแสดงโขน
คุณศิลา ผ่องบุรุษ คุณณัฐสิทธิ์ มั่นทรัพย์
กลุ่มที่ 3 การแสดงโขนในปัจจุบัน คุณกิติมา ศรีสุพรรณ คุณราชัน ดาวทอง
กลุ่มที่ 4 ลักษณะลีลาท่ารำและองค์ประกอบ คุณประสบชัย พุ่มเทียน คุณวิศรุต งามสงวน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแสดงโขนในระดับดี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 263

แชร์ข้อมูล ::