โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัดทางคณิต


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น  ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 391

แชร์ข้อมูล ::