โครงการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กำหนดจัดโครงการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เก่า ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักศึกษา พร้อมกัน ณ ปะรำพิธีบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมรับฟังพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาขับเสภาสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อจากนั้นเป็นการแสดงรำฉุยฉายธนบุรี โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสร็จแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักศึกษาวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามลำดับ ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีวางพานพุ่มแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย นำผู้เข้าร่วมงานทุกท่านวางพวงมาลัยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 361

แชร์ข้อมูล ::