โครงการการประกวดดนตรีพื้นฐานร่วมสมัย


เมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้โควยนักศึกษา จำนวน ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๒ : ๒๐๑๙ (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) และโครงการการประกวดดนตรีพื้นฐานร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
สำหรับในวันที่ ๒๐ ธันวาคม อาจารย์นิชาภา พิมพสุต อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ และนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน ๒ คน เข้าร่วมฐานการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (การขับร้องเพลงลูกทุ่ง) วิทยากรโดยนายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และนายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นอกจากนี้นักศึกษา จำนวน ๓ คน ยังได้เข้าร่วมฐานการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (การฟ้อน) วิทยากรโดยนางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และนายรัตนะ ตาแปง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส่วนในวันที่ ๒๑ ธันวาคม วงดนตรีเพลงพื้นบ้านธนบุรี ศรีนพมาศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจำนวน ๕ คน คือ ๑.นายอนันต์ คำเขียน ๒.นางสาวภัทราพร โงมขุนทด ๓.นางสาว ปรนุช เล็กสิงห์โต ๔.นางสาวปิยธิดา มหธนกุล และ ๕.นางสาว รัตนาภรณ์ แสงสว่าง ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงโดยนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีวงดนตรีที่ผ่านจากรอบคัดเลือกมาทั้งสิ้น จำนวน ๔ ทีม ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าวงดนตรีเพลงพื้นบ้านธนบุรี ศรีนพมาศ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน ๒๒ ปี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 394

แชร์ข้อมูล ::