ตัวแทนธนาคารธนชาติ เข้าเยี่ยม สวัสดีปีใหม่ปี 62


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ตัวแทนจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมและมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และกล่าวขอบคุณที่ทางคณะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานที่ธนาคารธนชาต ณ ห้องคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 339

แชร์ข้อมูล ::